Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Tendencat afariste

Anketat e subjekteve afariste dhe konsumatorëve japin informacione të rëndësishme për mbikqyrjen ekonomike, parashikimin afatshkurtër dhe hulumtimin ekonomik. Përveç kësaj, ato përdoren për të zbuluar pikat kthesë në ciklet ekonomike. Prandaj, anketat janë aksesor kyç për statistikat zyrtare, të cilat shpesh janë në dispozicion me vonesa të gjata. Të dhënat e anketës të fituara, në kuadër të Programit e përbashkët e të harmonizuar të BE-së për anketat e subjekteve afariste dhe konsumatorëve, janë veçanërisht të dobishme për ndjekjen e zhvillimit ekonomik të shteteve anëtare dhe vendeve kandidate, në nivel të BE-së dhe eurozonës. Frekuenca e lartë, saktësia dhe harmonizimi i vazhdueshëm janë ndër karakteristikat e tyre më të rëndësishme.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Индикатор на доверба во трговијата на мало  ( IV.2019) : 19.1 %

  Индикатор на доверба во градежништвото  ( IV.2019) : 12.7 %

  Индикатор на доверба во преработувачката индустрија  ( 12.2022) : 14.0 %

  Сегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на мало  ( IV.2018/IV.2017) : поповолна

  Сегашна состојба со порачки за градежни работи  ( II.2019/II.2018) : поповолна

  Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија  ( 12.2022) : 67.2 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Индикаторот на доверба во Анкетата за мислењето на потрошувачите се пресметува како аритметичка средина од балансите (изразени во процентни поени) на одговорите на прашањата за финансиската состојба на домаќинствата, општата економска состојба на државата, очекувањата за невработеноста и штедењето во следните 12 месеци.

Истражувањето за деловните тенденции во трговијата на мало е квалитативно истражување кое ја користи техниката на испитување на мислењата. Тоа обезбедува квалитативни, а не квантитативни (нумерички) податоци од раководителите (менаџери, директори или други членови на раководниот тим) на деловните субјекти. Тие, во своите одговори, даваат оцена (добра, задоволителна, лоша, зголемен, непроменет, намален и сл.) за тековната состојба на главните економски показатели во нивните деловни субјекти и ги искажуваат своите очекувања за движењата на тие показатели во блиска иднина.

Истражувањето за деловните тенденции во градежништвото е квалитативно истражување кое ја користи техниката на испитување на мислењата. Тоа обезбедува квалитативни, а не квантитативни (нумерички) податоци од раководителите (менаџери, директори или други членови на раководниот тим) на деловните субјекти. Тие во своите одговори даваат оценка (добра, задоволителна, лоша, зголемен, непроменет, намален и сл.) за сегашната. состојба на главните економски показатели во нивните деловни субјекти и ги искажуваат своите очекувања за движењата на тие показатели во блиска иднина.

Основната цел на истражувањето за деловните тенденции во преработувачката индустрија е да се добијат брзи податоци за тековната состојба и очекуваните движења на главните економски показатели во деловните субјекти, а со тоа и во посебните оддели на дејности и преработувачката индустрија во целина.

Овие податоци можат да се користат при донесувањето на краткорочните деловни одлуки на деловните субјекти, како и водењето на краткорочната економска политика на земјата. Статистичките серии што се добиваат од ова истражување се особено поволни за набљудување на деловниот циклус и за прогнозирање.

Истражувањето за деловните тенденции во преработувачката индустрија е квалитативно истражување кое ја користи техниката на испитување на мислењата. Тие во своите одговори даваат оцена за тековната состојба на главните економски показатели во нивните деловните субјекти и ги искажуваат своите очекувања за движењата на тие показатели во блиска иднина.


 


© Enti shtetëror për statistikë