Skip Navigation Links
Политика за ревизија
Големи ревизии
   Промена на базна година
   ЕСС 2010 Ревизија на податоците
Политика за ревизија

Примената на Политиката за ревизија во различни статистички области е важен аспект на „праксата на добро управување“ во државната статистика и нејзината важност е подеднаква како на национално, така и на меѓународно ниво.

Ревизијата е составен дел од редовната статистичка продукција, која придонесува кон подобрување на квалитетот на продуцираните статистички податоци, како и нивната точност.

Имајќи предвид дека мисијата на Државниот завод за статистика е продукција на квалитетни и споредливи статистички податоци, со Политиката за ревизија се утврдува еден важен инструмент за подобрување на квалитетот на статистичките податоци.

Основна цел на Политиката за ревизија е да се постигне поголема транспарентност на целата постапка за ревизија на статистичките податоци, а со тоа веруваме дека ќе се зголеми довербата во официјалната статистика и корисноста на статистичките податоци.

Политиката за ревизија е разгледана и позитивно оценета од страна на Стручниот колегиум на Државниот завод за статистика и Стручно- методолошкиот совет на Државниот завод за статистика. Политиката е донесена од страна на директорот на Државниот завод за статистика.

Преземи го целиот документ „Политика за ревизија"


 
© Државен завод за статистика