Skip Navigation Links
Политика за ревизија
Големи ревизии
   Ревизија на податоците за процени на населението
   Промена на базна година
   ЕСС 2010 Ревизија на податоците
Принципи на заедничката политика за ревизија на европската статистика

Во овој Анекс се претставени принципите на политиката за ревизија на ЕСС кои треба да се применуваат при ревизија на податоците во Евростат и на ниво на ЕСС. Политиките за ревизија, во согласност со овие принципи, треба да се дефинираат на институционално и на ниво на област, имајќи ги предвид специфичните карактеристики на секој процес на производство кога станува збор за политиките за ревизија за одделни области.

Принципите претставени во овој Анекс се структурирани во две групи: општи принципи и принципи поврзани со процесот на производство на податоци на ниво на Евростат и на земјите-членки. Општите принципи имаат за цел идентификување на столбовите на збирот од принципи, дефинирање на неговиот опфат, границите и главните карактеристики. Втората група се состои од повеќе оперативни принципи кои се однесуваат на спроведувањето на политиките за ревизија на ниво на област.

Преземи го целиот документ „Анекс 1 - Принципи на заедничката политика за ревизија на европската статистика"


 
© Државен завод за статистика