Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Население и социјални статистики се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Население
 • Социјална и здравствена заштита
 • Култура
 • Образование и наука
 • Правосудство


 • Наслов на образецотШифра
  Годишен извештај за установите за возрасни и стари лицаСЗ.50
  Годишен извештај за установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развојДЗ.1
  Годишен извештај за корисници на додатоциДЗ.2
  Годишен извештај за установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој за објекти во населени местаДЗ.1Д
  Годишен извештај за меѓуопштинските центри за социјална работаСЗ.60
  Годишен извештај за установата за згрижување на деца со воспитносоцијални проблеми и нарушено поведениеСЗ.10
  Статистички извештај за корисниците и формите на социјална заштитаСЗ.1
  Статистички извештај за социјална парична помошСЗ.1Д
  Статистички извештај за центрите за социјална работа СЗ.61
  Годишен извештај за установата за сместување на деца и лмади без родители и родителска грижаСЗ.20
  Годишен извештај за установата за згрижување на лица со пречки во менталниот и телесниот развојСЗ.30
  Статистички извештај за домови - интернати за ученици - студенти кои се школуваат надвор од местото на престојот на родителот - издржувателот за учебната годинаШД
  Статистички извештај за корисници на додатоци ДД.РД
  Статистички извештај за установите за згрижување и воспитание на деца -детски градинки / центри за ран детски развојДГ.ЦРДР
  Статистички извештај за установи за згрижување и воспитание на деца детски градинки / центри за ран детски развој за објекти во населени местаДГ.ЦРДР
  Статистички извештај за организациите за професионална рехабилитација СЗ.40
  Статистички извештај за установите - домовите за возрасни лица СЗ.52
  Статистички извештај за установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални проблемиВЗ
       © Државен завод за статистика