Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Tregu i punës

Të dhënat për strukturën ekonomike të popullsisë aktive, punësimin dhe papunësinë janë informacionе statistikore bazë të nevojshme për të ndjekur ndryshimet në tregun e punës. Enti shtetëror i statistikës zbaton aktivitete për ndërtimin e sistemit informativ të tregut të punës, si parakusht për analizën dhe vlerësimin sistematik të tij. Në këtë drejtim, duke filluar nga viti 1996, është zbatuar Anketa e Forcave të Punës. Hulumtimi statistikor për të punësuarit dhe pagat ka për qëllim të siguroj të dhëna për numrin e të punësuarve dhe pagat në vend, për plotësimin e nevojave të caktuara të shfrytëzuesve, veçanërisht për përcaktimin dhe ndjekjen e politikës makroekonomike të shtetit. Vendosja e një sistemi gjithëpërfshirës informativ statistikor për tregun e punës është një nga qëllimet prioritare zhvillimore të Entit shtetëror të statistikës.Të dhënat për pagat dhe kostot e tjera, të marra si shpenzime të punëdhënësit për punonjësit dhe jo si fitime të punonjësve, janë një nga statistikat bazë të informacioneve të nevojshme për të ndjekur ndryshimet në tregun e punës. Për tu siguruar këto informacione, zbatohet Anketa e çmimeve të tregut në Republikën e Maqedonisë. Në publikim janë të paraqitura rezultatet nga kjo Anketë dhe janë prezantuar të dhëna për shpenzimet e përgjithshme të punëdhënësit të bëra për punonjësit sipas llojeve të caktuara shpenzimesh dhe sipas llojeve të pronësisë (private dhe të tjera), të cilat, sipas vlerësimit tonë, munden lirshëm të shërbejnë për analizën e dukurive dhe çështjeve të caktuara në fushën e tregut të punës.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Активно население  ( III.2023) : 794 902

  Вработени  ( III.2023) : 692768

  Невработени  ( III.2023) : 102134

  Стапка на вработеност  ( III.2023) : 45,7 %

  Просечна месечна нето плата  ( 12.2023) : 39 998 денари

  Индекс на просечната месечна нето плата  ( 12.2023/12.2022) : 116.4

  Просечна месечна бруто плата  ( 12.2023) : 60 036 денари

  Индекс на просечната месечна бруто плата  ( 12.2023/12.2022) : 116.8

  Просечни издатоци на работодавците  ( 2008) : 318273 денари

  Стапка на слободни работни места  ( III.2016) : 1.27 %

  Стапка на невработеност  ( III.2022) : 12.8 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Работодавци се лица што се сопственици или управуваат со деловните субјекти и единиците во состав во приватна и во друга сопственост и кои вработуваат други лица.

Вработени се лицата што засновале работен однос на неопределено или на определено време и кои добиле надоместок независно од типот на работното време (вработени со цело работно време, скратено работно време што работат во деловните субјекти и единиците во состав во приватна и во друга сопственост).

Вработени со цело работно време се лицата што засновале работен однос на неопределено или на определено работно време и кои добиле надоместок според одработените часови во целото работно време пропишано како заеднички потрошено цело работно време од работодавците и според колективниот договор.

Цело работно време се одработените часови во работното време, пропишано како цело работно време од работодавците и според колективниот договор.

Вработени со скратено работно време се лицата што засновале работен однос на неопределено или на определено работно време и кои добиле надоместок според одработените часови во скратеното работно време пропишано како работно време помало од заеднички потрошеното работно време (половина ден, 3/4 од работното време, 4/5 од работното време итн.) од деловниот субјект и според колективниот договор.

Скратено работно време се одработените часови во работното време пропишано како работно време помало од заеднички потрошеното работно време во деловниот субјект (половина ден, 3/4 одработното време, 4/5 од работното време итн.) според колективниот договор.

Вработени со скратено работно време претворени во единици со цело работно време - оваа конверзија се изведува врз основа на нормалните работни часови на вработените што работат со цело работно време во деловниот субјект за време на односната година.

Платата во вкупен износ (бруто-плата), намалена за вкупниот износ на придонесите и износот на персоналниот данок, претставува нето-плата.

Вкупно исплатените нето-плати опфаќаат:
а) исплатени нето-плати за извештајниот месец за работа во целото работно време, пократко од целото и подолго од целото работно време (прекувремена работа), надоместоци на нето-платата од средствата на деловниот субјект за годишен одмор, државни празници, платено отсуство до седум дена, платено отсуство за стручно образование, за боледување до 21 ден и сл., надоместоци на нето-платата на товар на други работодавци за време поминато на вежба по покана на надлежен државен орган, цивилна заштита и сл., надоместоци за нето-платата за поранешни месеци целосно исплатени во текот на извештајниот месец (заостанати исплати),
б) исплатени нето-плати по периодична пресметка и завршна сметка и врз основа на распределба на добивка, без оглед на тоа на кој период се однесуваат.

Вкупно исплатените бруто-плати (плата во вкупен износ)опфаќаат: исплатени нето-плати за извештајниот месец, платен персонален данок и платени придонеси за пензиско и за инвалидско осигурување, за здравствено осигурување, за вработување и за професионално заболување.


 


© Enti shtetëror për statistikë