Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Ndërtimtaria

Në zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë, ndërtimtaria ka një rol të rëndësishëm. Nga ndërtimtaria, si degë bartëse, varen shumë degë tjera ekonomike. Enti shtetëror i statistikës realizon anketa mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore me të cilat ndjek aktivitetet ndërtimore brenda dhe jashtë vendit, si dhe nga to përgatit tregues afatshkurtër, libra dhe publikime që gjejnë përdorim të gjërë nga përdoruesit. Variablat dhe përkufizimet janë të harmonizuara me definicionet e EUROSTAT-it, ndërsa treguesit afatshkurtër rregullisht dorëzohen në EUROSTAT. Shpërndarja e objekteve dhe punëve ndërtimore bëhet sipas Nomenklaturës për objekte dhe punë ndërtimore, e implementuar në vitin 1999 dhe është e harmonizuar me Klasifikimin e llojeve të objekteve ndërtimore (Classifiсation of types of constructions - СС) dhe me Klasifikimin e produkteve sipas aktivitetit (Classifiсation of Рrоducts by activity - СРА) të dhënë nga EUROSTAT-i. Përfshirja e aktiviteteve ndërtimor është në përputhje me fushën F Ndërtimtaria në Klasifikimin Kombëtar të Veprimtarive të vitit 2009 - NKD Rev.2. Me Raportin mujor për ndërtimtari Qyteti 21 përfshihen subjektet më të mëdha afariste në Republikën e Maqedonisë që merren me veprimtari ndërtimore, si dhe subjektet afariste që sipas KKV-së nuk janë të klasifikuar në veprimtari ndërtimore, por kryejnë punë me vëllim më të madhë ndërtimor. Kjo përfshirje mbulon 90% të vlerës së përgjithshme të punëve ndërtimore të kryera në Republikën e Maqedonisë. Me të dhënat e fituara nga ky hulumtim mujor, përllogariten indekset e punimeve të kryera dhe punimet e kontraktuara ndërtimore sipas llojeve të ndërtimeve. Me Raportin mujor për lejet e dhëna të ndërtimit dhe me Raportin mujor për lejet e dhëna për përdorim ndiqet: 1. Dinamika e veprimtarisë së ndërtimit sipas llojeve të objekteve dhe ndërtimeve, 2. Parashikimi i aktiviteteve të ardhshme dhe strukturës së investimeve, si në nivel shtetëror ashtu edhe në nivel të vetëqeverisjes vendore në sektorin e ndërtimtarisë. 3. Fillimi dhe përfundimi i të gjitha aktiviteteve ndërtimore të objektit, respektivisht kohëzgjatja e ndërtimit. Të dhënat për lejet e dhëna për ndërtim dhe përdorim janë sipas llojeve të ndërtimit (ndërtimi i lartë dhe i ulët apo rikonstruimi i objekteve), vlera dhe vendndodhja e objektit, lloji i investitorit, numri dhe sipërfaqja e banesave dhe ato i dorëzojnë shërbimet kompetente në fushën e urbanizmit në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Me raportin e gjysemvjetorit të çmimeve të banesave fitohen tregues afatshkurtër për indeksin e çmimeve të banesave për të cilat është rënë dakord ndërtimi nga subjektet afariste të cilët merren me veprimtari ndërtimore. Me hulumtimin tremujor për punët e kryera ndërtimore jashtë vendit, fitohen të dhëna për aktivitetet e kryera ndërtimore jashtë vendit nga subjektet afariste vendore. Me hulumtimet vjetore sigurohen të dhëna për punimet e kryera ndërtimore sipas llojeve të ndërtimeve në nivel vjetor, numrin e banesave të përfunduara dhe sipërfaqen e tyre, numrin e objekteve të ndërtuara pa leje dhe numrin e objekteve të rrënuara sipas të dhënave të shërbimeve kompetente në fushën e urbanizmit , sasinë dhe vlerën e materialit ndërtimor të shpenzuar nga subjektet afariste të cilat merren me veprimtari ndërtimore etj.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Вредност на извршени градежни работи  ( 12.2023) : 5 082 401 илјади денари

  Број на издадени одобренија за градење  ( 12.2023) : 293

  Стапка на реален пораст  ( 12.2023/12.2022) : -4.6 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Градежен објект е секоја одвоена, самостојна функционална целина (подземна, надземна и водоградба), чија намена е однапред одредена и е трајно лоцирана на одредена територија.

Според видот, градежните објекти како дел од градежната дејност се делат на:

- објекти од високоградба

- објекти од нискоградба

Високоградбата е градежна работа што опфаќа изградба на објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина. Во оваа група спаѓаат сите станбени и деловни згради, односно сите згради кои се јавуваат како придружни објекти на објектите од нискоградбата и хидроградбата (станични згради, аеродромски згради, згради на трафостаници, пристаништа, силоси итн.).

Зградите како елементи на високоградбата, а и според Номенклатурата за градежни објекти и градежни работи, се класифицирани во две групи: станбени и нестанбени.

Нискоградбата е градежна работа што опфаќа изградба на објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата. Во оваа група спаѓаат објектите од типот на патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.


 


© Enti shtetëror për statistikë