Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Mjedisi jetësor

Treguesit e mjedisit jetësor janë një mjet i dobishëm në procesin e raportimit për mjedisin jetësor. Bazuar në të dhënat numerike, duke treguar gjendjen, karakteristikën e veçantë ose lëvizjen e një dukurie të caktuar, ato mund të paralajmërojnë për problemet e krijuara. Në esencë, treguesit janë të dhëna që grumbullohen dhe paraqiten në mënyrë të definuar që më parë, me qëllim vendosjen e një lidhje midis të dhënave ekzistuese dhe objektivave të politikës për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Mbeturinat paraqesin humbje të mëdha të burimeve në formë të materialeve dhe energjisë. Sasia e mbeturinave të krijuara mund të konsiderohet si një tregues i efikasitetit tonë si shoqëri, veçanërisht në drejtim të përdorimit të burimeve natyrore dhe operacioneve pët trajtim të mbeturinave. Krahasuar me vitin 2014, sasia e përgjithshme e mbeturinave të grumbulluara komunale në vitin 2015 është rritur për 8,9%. Në vitin 2014 sasia më e madhe e mbeturinave është krijuar në sektorin e Industrisë përpunuese - 1 638 238 ose 89% e sasisë së përgjithshme të mbeturinave të krijuara. Sasia e mbeturinave të krijuara në sektorin miniera dhe gurore është 75 198 ton. Sasia më e madhe e mbeturinave të rrezikshme (1 363) ton u krijua në sektorin miniera dhe gurore. Uji është një nga burimet natyrore më të rëndësishme, ndërsa nga aspekti prodhuese shërben si lëndë e parë e rëndësishme në prodhimin e shumë produkteve, në proceset e ftohjes dhe pastrimit të teknologjive industriale, si dhe për qëllime energjetike. Në Republikën e Maqedonisë nga resurset e përgjithshme ujore më së shumti shfrytëzohen ujërat sipërfaqësor. Në vitin 2014, 90% e përgjithsëm të ujit të konsumuar për qëllime industriale i përket ujërave sipërfaqësore.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Создаден отпад од индустријата  ( 2020) : 1 048 873 тони

  Опасен отпад од индустријата  ( 2020) : 414 994 тони

  Ивестиции за заштита на животната средина  ( 2022) : 5 077 482 илјади денари

  Трошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина  ( 2022) : 2 763 151 илјади денари

  Даноци за животна средина  ( 2021) : 14 273.4 милиони денари

  Директни материјални суровини  ( 2022) : 20 347 илјади тони

  Домашна потрошувачка на материјали  ( 2022) : 16 809 илјади тони

  Создаден комунален отпад по жител  ( 2022) : 467 кг по жител

  Создаден комунален отпад по жител  ( 2022/2021) : -4,2 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Отпад

Отпад
е секоја материја или предмет што создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли.

Опасен отпад е отпадот што содржи супстанции што имаат едно или повеќе опасни својства, како што се: експлозивност, реактивност (оксиданси), запалливост, надразливост, токсичност, инфективност, канцерогеност, мутагеност, токсичност за репродукција, екотоксичност и својства на испуштање отровни гасови при контакт со вода, воздух или киселина, утврдени во согласност со Законот за управувањето со отпадот или со друг пропис, вклучувајќи го и секој отпад што е измешан со опасен отпад. .

Неопасен отпад е отпадот што не ги поседува карактеристиките на опасен отпад. .

Комунален отпад е отпад што се собира или со него се постапува од или за општините. Го опфаќа отпадот од домаќинствата, вклучувајќи го масивниот отпад, сличен отпад од комерцијални и трговски дејности, службени згради, институции и мали бизниси, отпад од дворовите и градините, уличен смет, содржината на отпадните контејнери и отпадот од чистењето на пазарите. Дефиницијата го исклучува отпадот од општинските канализациски мрежи, како и отпадот од градежништвото и при уривање. .

Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и од физички лица при вршење комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности, кој според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата. .

Отпад од индустрија е отпадот што е создаден од деловните субјекти во преработувачката индустрија. .

Постапување со отпадот е собирање, селектирање, транспортирање, третман, преработка, складирање и отстранување на отпадот, вклучувајќи го и надзорот над овие операции, како и мерките за заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето за време на работата на објектите и на инсталациите за отстранување на отпадот и грижата за него по престанокот на нивната работа. .

Преработка на отпадот се операциите (со ознака Р) што имаат за цел да се искористат употребливите материи и состојки на отпадот, а притоа ги опфаќаат постапките за повторно користење на отпадот, за рециклирање и за користење на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го горењето на отпадот заради негово дефинитивно отстранување. .

Отстранување на отпадот се операциите (со ознака Д) што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да биде употребен или преработен, а притоа не се загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето. .

Оставање на депонија претставува оставање на отпадот во или на земја; вклучува специјално опремени депонии и постојани места за привремено складирање повеќе од една година. .

Депонија е објект наменет за отстранување на отпадот, со негово истурање над или под земја.

Вода

Снабдување со вода подразбира снабдување на вода што ја обезбедиле претпријатијата во текот на извештајната година за разни свои цели. Количествата на овие води се утврдуваат врз база на извршените мерења со водомер на извориштата на водите и производните погони.

Користена вода е водата што ја употребиле претпријатијата за свои потреби за првпат, односно искористената вода без рециркулација и без повторно користење на веќе употребените води.

Вода во рециркулација е вкупното годишно количество на вода што се остварува внатре во кружниот (циркулацискиот ) систем.

Отпадни води се сите количества на вода што по употребата се третираат како отпадни води во извештајната година.


 


© Enti shtetëror për statistikë