Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Çmimet

Çmimet paraqesin formë monetare e vlerave të mallrave dhe shërbimeve të shprehura në para. Të dhënat për lëvizjet e çmimeve paraqesin instrument shumë të rëndësishëm të politikës ekonomike dhe kanë një rëndësi të madhe në zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë në vend. Lëvizjet e çmimeve janë lëndë të hulumtimeve statistikore për të siguruar të dhëna të nevojshme për zhvillimin e politikave të tilla. Me përdorimin e metodës reprezentative, statistikat e çmimeve sigurojnë të dhëna që tregojnë lëvizjen reale të përgjithshme të çmimeve në treg në një kohë dhe hapësirë të caktuar. Dinamika e çmimeve vëzhgohet në qarkullimin e mallrave në periudha më të shkurtra njëvjeçare (mujore, tremujore, gjashtëmujore). Ndryshimet e çmimeve shprehen në vlera relative, d.m.th. në indekset me të cilët ndiqen tendencat e ndryshimeve të tilla (rritje, ulje). Statistika e çmimeve ndjek dinamikën e: - çmimeve të shitjes së prodhuesve të produkteve industriale në tregun vendor, - çmimeve të shitjes së prodhuesve të produkteve industriale në tregun e huaj, - çmimeve të shitjes së prodhuesve të produkteve industriale, gjithsej, - çmimeve në hotelieri, - çmimeve të shitjes me pakicë dhe kostoja e jetesës, si dhe harmonizimin e çmimeve sipas klasifikimit COICOP - çmimeve në bujqësi, - çmimeve të produkteve bujqësore në tregjet e gjelbra, tregjet me shumicë dhe tregjet e kafshëve. Në kuadër të statistikave të çmimeve, krahas lëvizjeve të çmimeve, ndiqet edhe lëvizja e vlerës, me çfarë si objekt studimi na paraqiten: - kostot e ndërtimtarisë, - blerja dhe realizimi i produkteve bujqësore.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар  ( 12.2023/11.2023) : 100.0

  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар  ( 12.2023/12.2022) : 97.9

  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари  ( 12.2023/11.2023) : 99.1

  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари  ( 11.2023/11.2022) : 94.9

  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно  ( 12.2023/11.2023) : 99.5

  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно  ( 12.2023/12.2022) : 96.0

  Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување  ( IV.2023/IV.2022) : 105.4

  Индекс на цените во угостителството  ( 09.2023 / 09.2022) : 106.2

  Индекс на цените во земјоделството - инпут  ( 01.2024 / 01.2023) : 94.9

  Индекс на цените во земјоделството - aутпут  ( 01.2024 / 01.2023) : 94.8

  Индекс на цените на мало  ( 12.2023/ 11.2023) : 101.0

  Индекс на трошоците на животот  ( 12.2023/ 11.2023) : 100.2

  Индекс на трошоците на животот  ( 12.2023/ 12.2022) : 103.6

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Продажната цена на производителите на индустриски производи продадени на домашниот пазар е цената според која производителот ги продава своите производи на редовните купувачи на домашниот пазар, во најголеми количества франко натоварено во вагон (камион) во местото на производителот.
Во оваа цена влегува регресот, ако продавачот, според прописите, го остварува, а од цената се одбива трговскиот рабат и попустот што продавачот му го одобрува на купувачот.
Во цената не се пресметани акциза и ДДВ.

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар ги мерат промените на нивото на цените на производителите на индустриски производи што се произведуваат во Македонија и се продаваат на домашниот пазар.

Продажната цена на производителите на индустриски производи/услуги продадени на странски пазари е цената според која производителот ги продава своите производи/услуги на редовните купувачи на странски пазари, во најголеми количества со клаузула FOB (free on board), што подразбира дека трошоците за транспорт и осигурување до македонската граница се вклучени во цената. Од оваа цена се одбива трговскиот рабат и попустот што продавачот му го одобрува на купувачот. Во цената не треба да се пресмета ДДВ.

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари ги мерат промените во нивото на цените на производителите на индустриски производи/услуги што се произведуваат во Македонија и се продаваат од производителите на странски пазари.

Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно , ги мерат промените на нивото на цените на производителите на индустриски производи/услуги што се произведуваат во Македонија и се продаваат од производителите на домашниот пазар и на странски пазари.
Индексот е составен од две компоненти: индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар и индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари.

Индексот на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување е составен од две компоненти: индекс на трошоците за материјали и индекс на трошоците за вработени. Индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се наменети за преиспитување или следење на трошоците направени од градежните претпријатија при изведувањето на процесот на изградба на нови објекти за индивидуално домување. Главни корисници на податоците за индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се градежните претпријатија што се повикуваат на движењето на трошоците во градежништвото во калкулациите при склучување на градежните договори.
Цени на мало се цените по кои трговијата на мало, индивидуалните производители и вршителите на услугите им ги продаваат производите и услугите на крајните потрошувачи. Во цените е вклучен и ДДВ.

Трошоците за животот е посебен вид индекс на цени на мало, кој ја покажува промената на цената на производите и услугите за лична потрошувачка на домаќинствата.

Трошоци за животот според класификацијата COICOP ја покажуваат структурата на потрошувачката на домаќинствата, односно трошоците за храна, облека, домување, здравје, образование и сл., како важни индикатори за националната благосостојба. Нејзината примена ќе обезбеди широк спектар на компаративни податоци што се од општ интерес и се неопходни за меѓународна споредливост на податоците.
Цени на инпутот се цени што ги платиле земјоделските производители за купување на потребните средства и за извршените услуги, за направените инвестиции што им биле неопходни за непречено одвивање на земјоделското производство. Во вредноста не е вклучен данокот на додадената вредност.

Цени на аутпутот се цени по кои од земјоделските производители се откупуваат земјоделските производи што ги произвеле или се продаваат од сопствено производство на земјоделските претпријатија. Во вредноста не е вклучен данокот на додадена вредност.

Индексите на цените на инпутот и на аутптот во земјоделството се пресметуваат според Ласперовата формула, со фиксна база за пондери и за цени.


 


© Enti shtetëror për statistikë