Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Arsimi dhe shkenca

Arsimi nënkupton komunikim të organizuar dhe të vazhdueshëm me qëllim për të mundësuar të mësuarit. Me hulumtimin në statistikat e arsimit sigurohen të dhëna për rrjetin e shkollave fillore, të mesme dhe fakulteteve, si dhe të dhëna për nxënësit, studentët dhe stafin mësimdhënës sipas veçorive të shumta. Veprimtaria kërkimore-shkencore paraqet hulumtim që kontribuon në zhvillimin e mendimit shkencor si dhe në ngritjen e nivelit shkencor në të gjitha rajonet, zonat dhe fushat shkencore, kontribojnë në bartjen e njohurive botërore, teknologjive dhe aftësive për zhvillimin e përgjithshëm të Republikës së Maqedonisë. Hulumtimi në shkollat fillore dhe të mesme realizohet çdo vit, edhe atë në dy gjendje: në fillim dhe në fund të çdo viti shkollor. Hulumtimet në arsimin e lartë dhe shkencë realizohen çdo periudhë vjetore.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Број на редовни основни училишта  ( уч.год. 2022/2023) : 966 Број на училишта

  Број на средни редовни училишта  ( уч.год. 2022/2023) : 129 Број на училишта

  Број на ученици во основните редовни училишта  ( уч.год. 2022/2023) : 185 099 Број на лица

  Број на ученици во средните редовни училишта  ( уч.год. 2022/2023) : 69 227 Број на лица

  Број на наставници во основните редовни училишта  ( уч.год. 2022/2023) : 19 050 Број на лица

  Број на наставници во средни редовни училишта  ( уч.год. 2022/2023) : 7 047 Број на лица

  Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)  ( уч.год. 2022/2023) : 53 821

  Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии  ( 2022) : 7 483

  Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист  ( 2022) : 1883

  Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки  ( 2022) : 197

  Број на истражувачки организации  ( 2016) : 124

  Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установи  ( уч.год. 2022/2023) : 4 496

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Како училиште е прикажана секоја училишна единица, без оглед на тоа дали е самостојно училиште, подрачно училиште или паралелки при друго редовно училиште.

Факултет претставува високообразовна установа што врши високообразовна дејност, научноистражувачка и применувачка работа во една или повеќе сродни научни и стручни области.

Висока стручна школа претставува високообразовна установа што врши висока образовна дејност за стручни студии и високостручни работи во една и повеќе стручни области.

Ученик е лице што завршило училиште и се стекнало со диплома за одредени знаења и вештини.

Студенти се лица што по завршувањето на претходното средно образование и исполнетите услови за упис на повисоките образовни установи го продолжуваат своето натамошно образование на високите стручни школи и на факултетите во Република Македонија како редовни или вонредни студенти.

Звањето магистер на науки го стекнуваат лица со претходно завршено високо образование, завршени постдипломски студии и одбранет магистерски труд.

Звањето специјалист го стекнуваат лица со претходно завршено високо образование, завршени постдипломски студии (времетраење од најмалку 1 година) и одбрана на специјалистички труд. Овде не спаѓа специјализацијата во областа на медицинските науки бидејќи тоа не е стекнување на стручен назив специјалист, туку е специјализација во струката

Титулата доктор на науки се однесува на лица со завршено високо образование, академски степен магистер на науки и одбранета докторска дисертација.

Наставник е лице што изведува воспитно-образовна работа во училиштето, според одредена наставна програма.

Наставници и соработници на високообразовните установи се лица што изведуваат настава, а кои според наставно-научното звање се: - редовен професор, вонреден професор, доцент (на факултетите) - виш предавач, предавач и професор на висока стручна школа (на високите стручни школи)


 © Enti shtetëror për statistikë