Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Методолошко упатство за статистичкото истражување за иновации и иновациски активности на деловните субјекти, 2012-2014

Целта на статистичкото истражување за иновации е добивање на податоци за иновациите и иновациските активности во производството на производи (стоки и услуги), односно добивање на податоци за бројот на деловни субјекти кои се вклучени во иновациски активности. Со истражувањето се добиваат и податоци за тоа колку средства се инвестираат во иновациски активности, за соработката со други деловни субјекти, институции и добавувачи за развојот на иновациите, ефектите од иновациските активности и остварениот промет како резултат на воведувањето на иновации.
Со цел да се обезбеди меѓународна споредливост на податоците, применет е стандардниот прашалник за прибирање на податоците (развиен од страна на Евростат).
Методолошкиот концепт, како основа на статистичкото истражување за иновациите, е Прирачникот од Осло, (OECD’s Oslo methodology) 2005 год., (трето издание), а методологијата е хармонизирана со меѓународните дефиниции, класификации и номенклатури во согласност со Регулатива на Европската комисија бр. 995/2012. Методолошко упатство за статистичкото истражување за иновации и иновациски активности на деловните субјекти, 2012-2014 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика