Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Симетрични инпут-аутпут табели

Симетричната инпут-аутпут табела е основа на инпут-аутпут анализите. Таа го опишува текот на стоките и услугите помеѓу сите сектори на економијата низ одреден временски период.

Производствените процеси во една економија се секогаш меѓузависни. Производите од еден процес се користат во друг, додека, пак, производот од тој процес може да се користи во многу други.

Во времето на глобални пазари со голема конкуренција и меѓузависно производство, поголема разновидност и сложеност на производите, размената на меѓуфазните стоки станува поважна и според тоа и инпут-аутпут анализите. Симетрични инпут-аутпут табели 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика