Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Методологија на статистиката за транспорт

Заради сé поголемото значење на статистиката на транспортот и заради хармонизирање на дефинициите на статистичките категории и белези во согласност со стандардите на ЕУРОСТАТ, Државниот завод за статистика го подготви методолошкото упатство за транспортната статистика. Целта на ова методолошко упатство е да се дефинира важноста на индикаторите кои се користат за анализа во патниот, железничкиот, нафтоводниот и гасоводниот транспорт, внатрешниот воден транспорт и интермодалниот транспорт. Во ова методолошко упатство ќе се презентираат дефиниции за инфраструктурата во транспортот, мерењето и потрошувачката во транспортот и дефиниции за единиците во транспортот усогласени со стандардите на ЕУРОСТАТ.


 Методологија на статистиката за транспорт



 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика