Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Методологија на статистиката на стоковниот промет со странство

Публикацијата „Стоковна размена на Република Македонија со странство” е публикација што периодично се подготвува во Државниот завод за статистика. Последната публикација се однесува на движењето на стоковната размена со странство во 2006 година.

Државниот Заводот за статистика ги применува основните статистички стандарди, дефиниции и препораки на статистичката служба на ООН, хармонизирани со стандардите, дефинициите и препораките на статистичкиот уред на Европската Унија - Еуростат во следењето и обработката на стоковната размена со странство, со што е овозможена меѓународна споредливоста на податоците. Методологија на статистиката на стоковниот промет со странство 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика