Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Пресметка на БДП по региони

Во текот на 2007 година Државниот завод за статистика интензивно работеше на градење на систем на податоци со цел да се добие податокот за додадената вредност, односно БДП по региони. Првите експериментални податоци се однесуваа на периодот 2003-2005 година.

Бруто-домашниот производ во овој концепт е пресметан според производниот метод. Според тоа, вредноста на БДП се однесува на создадената додадена вредност во тој регион, а не на приходите и расходите на населението од тој регион.

Податоците се подготвени според НТЕС - Номенклатура на територијалните единици за статистика, ниво 3, донесена од Владата на Република Македонија , а според критериумите на единствениот систем на територијални единици за статистика на Европската унија според кој се развиваат и подготвуваат регионалните податоци за Европа (НУТС). Пресметка на БДП по региони 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика