Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Методологија за статистичките истражувања од областа на растителното производство

Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија, во согласност со Законот за државна статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), како овластен орган за утврдување на методологиите за статистичките истражувања, го објавува ова Методолошко упатство за спроведување на статистичките истражувања од областа на растителното производство ЗЕ-22, ЗЕ-32, ЗЕ-33 и ЗЕ-23.

Во овој методолошки материјал се опфатени сите релевантни елементи за дефинирање и организирање на овие статистички истражувања и е наменет за сите учесници во реализацијата на овие истражувања, како и за корисниците на добиените податоци.  Методологија за статистичките истражувања од областа на 
растителното производство 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика