Skip Navigation LinksНасловна Методологии

  Методологии

 
Методологија за воведување и водење на статистички регистар на просторни единици - СРПЕ

Важен дел во современата статистичка инфраструктура се и статистичките регистри. Еден од основните регистри во системот на статистички регистри е и статистичкиот регистар на просторни единици. Со донесувањето на Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 40/2008), административниот регистар на просторни единици, што беше во надлежност на Државниот завод за статистика премина во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности.


 Методологија за воведување и водење на статистички регистар на просторни единици - СРПЕ 
  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика